دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
دکتر نسرین مویدنیا

سلام نسرین مویدنیا هستم دکترای علوم و مهندسی صنایع غذایی